Słowotwórstwo gwarowe

Share

Słowotwórstwo jest to nauka o budowie wyrazów.


Ogólnie

T. Benni, Beiträge zur polnischen Wortbildung, I. Einführung: Produktive Personalsuffixe, Leipzig 1905. — W. Doroszewski, Monografje słowotwórcze: I. Formacje z podstawowem –k– w części sufiksalnej, PF XIII 1; II. Formacje z podstawowem –l– PF XIV 34; III. Formacje z elementarnem –r-, PF XV cz. II 275; IV. Formacje z podstawowem –n-, PF XV cz. II 428; — Zarys ogólnej klasyfikacji znaczeniowej sufiksów w językach słowiańskich, Praha 1-931. — J. Łoś, Gramatyka polska, Cz. II. Słowotwórstwo, Lwów 1925. — A. Meillet, Le slave commun, Paris 1924. — Fr. Mi kio sich, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen: II. Vergleichende Stammbildungslehre der slavischen Sprachen, Wien 1875. — I. Stein i R. Zawiliński, Gramatyka języka polskiego, Kraków 1907. — St.Szober, Gramatyka języka polskiego, Lwów 1923. — H. Ułaszyn, Słowotwórstwo, GZ. — W. Vondrák, Vergleichende slavische Grammatik I, Göttingen 1924.

Cały obszar językowy

Irena Jaros, Różne oblicza tautologii słowotwórczej…, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LXIV, 2017 [PDF]

Polska centralna

Irena Jaros, O synonimii słowotwórczej przymiotników temporalnych w gwarach Polski centralnej [PDF]

Ukraina

Katarzyna Czarnecka, Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie. Czasownik, Kraków: IJP PAN, Wyd. Libron – Filip Lohner, 2014 [PDF]