Dynamika rozwoju gwar słowiańskich — Spis treści

Share

Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DYNAMIKA GWAROWYCH SYSTEMÓW LEKSYKALNYCH
I GRAMATYCZNYCH


Natalia Ananiewa, Dynamika rozwoju w polskich gwarach wyspowych na
Syberii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Siergiej Skorwid, Do typologii zachodniosłowiańskich gwar przesiedleńczych
w Rosji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
Piotr Bartelik, Dynamika rozwoju kaszubskiego systemu temporalnego – archaiczność
a kontakty językowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
Michal Vašíček, Dynamika vývoje rusínských nářečí na území Slovenska
a Ukrajiny na příkladě předložek. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
Тетяна Ястремська, Динаміка семантичних змін у гуцульських говірках. 8 1
Софија Милорадовић, Валентность этнодиалектных глагольных лексем
в сфере обрядового питания сербского населения в Воеводине . . . 9 7
Renata Marciniak-Firadza, Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie nazw
określających człowieka wolno i niedbale pracującego w gwarach pogranicza
małopolsko-mazowieckiego. . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Dorota Krystyna Rembiszewska, Zmiany w systemie gospodarowania i warunków
życia na wsi a dynamika gwar na północnym Podlasiu . . . . . . 117
Irena Jaros, Ginące zawody – ginące słowa? . . . . . . . . . . . . . . 129
RESIDUA GWAR WE WSPÓŁCZESNEJ SŁOWIAŃSZCZYŹNIE
Martina Ireinová, Mluva v českých městech a nivelizační procesy v tradičních
dialektech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Janusz Siatkowski, Co zostało z dialektu czeskiego w okolicy Kudowy?. . . 147
Kazimierz Sikora, Zagadnienie trwałości gwarowego słownictwa w języku
młodych mieszkańców wsi (na przykładzie kilku gwar południowej
Małopolski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Dorota Paśko-Koneczniak, Dialektyzmy leksykalne w polskiej gwarze wsi
Wierszyna na Syberii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Małgorzata Krystyna Frąckiewicz, Gwara łomżyńska w tekstach gwarowych
i w żywej mowie współczesnych mieszkańców ziemi łomżyńskiej. . . . 179
GWARY W PRZESTRZENI INTERNETOWEJ
Bartosz Cemborowski, Moda językowa na gwary wielkopolskie wśród użytkowników
portalu społecznościowego Facebook. . . . . . . . . . . 195
Anna Momot, Dialekt śląski na Facebooku . . . . . . . . . . . . . . . 207
Błażej Osowski, Morawski język literacki – lokalna odmiana czeskiego czy
język internetowy?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Barbara Żebrowska, Perspektywy badań ludowego słownego folkloru dziecięcego
na przykładzie gwar okolic Krakowa. . . . . . . . . . . . . . 235
PRZEMIANY WSPÓŁCZESNEJ WSI POLSKIEJ
Izabella Bukraba-Rylska, Polska wieś w badaniach socjologicznych, czyli nic
nie jest oczywiste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Justyna Górska-Streicher, Dynamika zmian społeczno-ekonomicznych na
przykładzie wsi Świerże Górne w powiecie kozienickim w okresie Polski
Ludowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Helena Grochola-Szczepanek, Turystyka w przestrzeni wiejskiej – nowy obraz
wsi. Przykład gminy tatrzańskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 69
VARIA
Barbara Ivančič Kutin, Muzejski predmeti v kontekstu narečnega narativnega
gradiva na primeru slovensko-italijanskega projekta ZborZbirk. . . . . 289
Łukasz Maurycy Stanaszek, Proces formowania się mikroregionu na przykładzie
Urzecza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Maria Trawińska, Problem identyfikacji cech dialektalnych w łac ńsko-polskich
rękopisach (na przykładzie średniowiecznych ksiąg ziemskich) . . . . . 315
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Noty o autorkach i autorach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
DODATEK
Usłyszeć, czyli poczuć. Warsztaty tradycji ludowych . . . . . . . . . . . 335