Elektroniczna bibliografia dialektologiczna

Share

Profesor Janusz Strutyński ma niebagatelną zasługę jako redaktor trzech tomów Bibliografii dialektologii polskiej (do roku 1985). Minione trzydziestolecie to prawdziwa erupcja prac dotyczących kultury małych ojczyzn, więc także ich gwar, słowników gwarowych, tekstów, gawęd, zbiorów felietonów. Trzeba to jakoś zbierać.
Będę prezentował materiały posiadane (jakże często darowane przez życzliwych, ale też i zakupione w nieprawdopodobnych nieraz miejscach i sytuacjach).

Słowotwórstwo gwarowe

Materiały gwarowe i z gwarą

Prace zbiorowe

Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku / pod redakcją Doroty Krystyny Rembiszewskiej. – Warszawa : Instytut
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 346 stron : fotografie, mapy ; 24 cm. – (Dialektologia Słowiańska ; t. 2)
Część prac w języku czeskim, słoweńskim, rosyjskim, ukraińskim. Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
Bibliografia, netografia przy pracach.
Publikacja finansowana ze środków Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w ramach badań statutowych
ISBN 978-83-64031-68-7
ISBN 978-83-64031-69-4 (wersja cyfrowa)
Typ: Publikacje naukowe
Gatunek: Materiały konferencyjne ; Praca zbiorowa
Czas powstania dzieła: 2017
Temat: Dialekty i regionalizmy ; Języki słowiańskie ; 2001-2017
Ujęcie / dziedzina: Językoznawstwo
811.16’282
b5874681x 2018/2728

Wersja elektroniczna (PDF)

Spis treści

 

Czasopisma

Gwary Dziś 8. Red. Jerzy Sierociuk. 2016

Od Redakcji (Jerzy Sierociuk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Марина Александровна Харламова, Язык и культура: этническая и культурная самоидентификация
(на материале диалектной речи полиэтнического региона) . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Anna Mlekodaj, Wieś i gwara w dobie rekonfiguracji kultury (na przykładzie Podhala) . . . . . . . 17
Pavol Žigo, Komplexnosť interpretácie slovanskej substantívnej deklinácie v Slovanskom jazykovom
atlase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anna Kostecka-Sadowa, Zasięgi leksykalne zapożyczeń wschodniosłowiańskich w gwarach polskich
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ганна Мартинова, Архаїзми та інновації в діалектних словниках як відображення динаміки
говірки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Jerzy Sierociuk, Dynamika przeobrażeń języka mieszkańców wsi i możliwości jej badania . . . . 67
* * *
Stanisława Sochacka, Etymologia nazwy Wschowa w świetle kontaktów językowych polsko-niemieckich
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Bogdan Walczak, Warstwy chronologiczne germanizmów w gwarze miejskiej Poznania . . . . . . . 87
* * *
Ирина Васильевна Бакланова, Лексика тематической группы «Жемчуг» в севернорусских
говорах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Светлана Михайловна Белякова, Эстетическое отражение темы «Питание» в русских
говорах Тюменской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Lechosław Jocz, System samogłoskowy gwary Dąbrówki Wielkopolskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Renata Kucharzyk, Relikty dawnych zwyczajów ludowych w języku i kulturze (na przykładzie wsi
małopolskiej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Геннадий A. Николаев, Из наблюдений над названиями грибов в русских говорах . . . . . . . 151
Ганна Дидик-Меуш, Сполучуваність слів в українській мові XVI–XVII століть: атрибутивно-
субстантивний комплекс і метонімія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Błażej Osowski, Czeladź dworska i ludzie służący. Nazwy osób związanych z funkcjonowaniem
gospodarstwa w XVIII-wiecznych inwentarzach z Wielkopolski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Justyna Kobus, Dokumentacja papierowa w zasobach archiwum Pracowni Dialektologicznej
UAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
* * *
Justyna Kobus, Błażej Osowski, Z refleksji nad polszczyzną Wielkopolan. Język w regionie – region
w języku II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Jerzy Sierociuk, Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

polszczyzną Wielkopolan. Język w regionie – region
w języku II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Jerzy Sierociuk, Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Zagadnienia ogólnopolskie

Ewa Referowska-Chodak, Ludowe nazwy grzybów, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej , 17: 2015, nr 3 (44), s. 218-238.

Wielkopolska

Mazowsze

Warmia, Mazury

Chełmińskie, Lubawskie, Powiśle

Janusz Mosakowski, 2013, Zmiany w słownictwie mieszkańców powiatu grudziądzkiego. RKJ ŁTN, T. 59, s. [143]-163

Kociewie

Sylwia Kuklińska, Z badań gwary południowokociewskiej, LingBydg

Śląsk

Pogranicze Małopolski i Mazowsza

Małgorzata Kapusta, Mowa mieszkańców pogranicza Mazowsza

Małopolska

Dobrawa Skonieczna-Gawlik, Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego, Katowice: Regionalny Instytut Kultury, 2016. Online

Literatura „gwarowa”

Kazimierz Nitsch, 1936, o książeczkach Feliksa Steuera (Język Polski, XXI: 1936, z. 5, s. 154)

Słowniki

Zygmunt Gloger, Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim (1893), reedycja z przypisami

Dialektologia i folklorystyka. Etnolingwistyka

Elżbieta Masłowska, 2017, Kamienne serce – drewniana dusza. Kamień i drzewo jako archetypowe wzorce kreowania wizerunku psychofizycznej kondycji człowieka w języku i w kulturze tradycyjnej. [online]

Teksty w postdialekcie / języku śląskim

Sznita z bajlagom. Almanach poetycki. Red. Krystian Gałuszka. Ruda Śląska 2009.
Bestseller Marcina Melona Kōmisŏrz Hanusik (fragmenty).