Elektroniczna bibliografia dialektologiczna

Share

Czasopisma

Gwary Dziś 8. Red. Jerzy Sierociuk. 2016

Od Redakcji (Jerzy Sierociuk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Марина Александровна Харламова, Язык и культура: этническая и культурная самоидентификация
(на материале диалектной речи полиэтнического региона) . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Anna Mlekodaj, Wieś i gwara w dobie rekonfiguracji kultury (na przykładzie Podhala) . . . . . . . 17
Pavol Žigo, Komplexnosť interpretácie slovanskej substantívnej deklinácie v Slovanskom jazykovom
atlase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anna Kostecka-Sadowa, Zasięgi leksykalne zapożyczeń wschodniosłowiańskich w gwarach polskich
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ганна Мартинова, Архаїзми та інновації в діалектних словниках як відображення динаміки
говірки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Jerzy Sierociuk, Dynamika przeobrażeń języka mieszkańców wsi i możliwości jej badania . . . . 67
* * *
Stanisława Sochacka, Etymologia nazwy Wschowa w świetle kontaktów językowych polsko-niemieckich
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Bogdan Walczak, Warstwy chronologiczne germanizmów w gwarze miejskiej Poznania . . . . . . . 87
* * *
Ирина Васильевна Бакланова, Лексика тематической группы «Жемчуг» в севернорусских
говорах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Светлана Михайловна Белякова, Эстетическое отражение темы «Питание» в русских
говорах Тюменской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Lechosław Jocz, System samogłoskowy gwary Dąbrówki Wielkopolskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Renata Kucharzyk, Relikty dawnych zwyczajów ludowych w języku i kulturze (na przykładzie wsi
małopolskiej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Геннадий A. Николаев, Из наблюдений над названиями грибов в русских говорах . . . . . . . 151
Ганна Дидик-Меуш, Сполучуваність слів в українській мові XVI–XVII століть: атрибутивно-
субстантивний комплекс і метонімія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Błażej Osowski, Czeladź dworska i ludzie służący. Nazwy osób związanych z funkcjonowaniem
gospodarstwa w XVIII-wiecznych inwentarzach z Wielkopolski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Justyna Kobus, Dokumentacja papierowa w zasobach archiwum Pracowni Dialektologicznej
UAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
* * *
Justyna Kobus, Błażej Osowski, Z refleksji nad polszczyzną Wielkopolan. Język w regionie – region
w języku II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Jerzy Sierociuk, Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

polszczyzną Wielkopolan. Język w regionie – region
w języku II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Jerzy Sierociuk, Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Zagadnienia ogólnopolskie

Ewa Referowska-Chodak, Ludowe nazwy grzybów, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej , 17: 2015, nr 3 (44), s. 218-238.

Wielkopolska

Mazowsze

Warmia, Mazury

Chełmińskie, Lubawskie, Powiśle

Janusz Mosakowski, 2013, Zmiany w słownictwie mieszkańców powiatu grudziądzkiego. RKJ ŁTN, T. 59, s. [143]-163

Kociewie

Śląsk

Małopolska

Dobrawa Skonieczna-Gawlik, Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego, Katowice: Regionalny Instytut Kultury, 2016. Online

Literatura „gwarowa”

Kazimierz Nitsch, 1936, o książeczkach Feliksa Steuera (Język Polski, XXI: 1936, z. 5, s. 154)

Dialektologia i folklorystyka. Etnolingwistyka

Elżbieta Masłowska, 2017, Kamienne serce – drewniana dusza. Kamień i drzewo jako archetypowe wzorce kreowania wizerunku psychofizycznej kondycji człowieka w języku i w kulturze tradycyjnej. [online]

Teksty w postdialekcie / języku śląskim

Sznita z bajlagom. Almanach poetycki. Red. Krystian Gałuszka. Ruda Śląska 2009.